Salı

17- ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ, İSLAM BİLİM DÜNYASI

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756 - 1031)

•Abbasilerin Emevi Devletine son vermesiyle Emevi sülalesinden Abdurrahman, İspanya'ya giderek burada Endülüs Emevi Devletini kurmuştur.


•III. Abdurrahman halife unvanını kullanmış ve o dönemde aynı anda Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevileri'nde olmak üzere üç halife ortaya çıkmıştır.
•II. Hakem zamanında Kurtuba şehrinde birçok cami, kütüphane, medrese inşa edilmiştir. Kurtuba’daki medresede Avrupalı öğrenciler de eğitim almıştır.
•Çıkan isyanlar sonucu devlet 1031 yılında dağılmış ve İspanya'da Tevaif-ül Mülk adı verilen küçük devletler kurulmuştur.
•Zamanla Hristiyanların eline geçen bu devletlerin en önemlisi Beni Ahmer Devleti'dir.

BENİ AHMER DEVLETİ (1031-1492)
•İspanya'daki son Müslüman devlettir.
•Kurucusu Muhammed Bin Ahmet'tir.
•Başkent Gırnata önemli bir bilim kültür merkezi haline getirilmiştir.
•1492 yılında Gırnata şehri Hristiyanlar tarafından ele geçirilmiş ve İspanya'da 750 yıl süren İslam egemenliği sona ermiştir.
•Hristiyanlardan kaçan Müslümanlar bu dönemde Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardır.


İSLAM BİLİM DÜNYASI

İslami Bilimler

•Tefsir: Kuran -ı Kerimi açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara müfessir denir. Taberi, Zemahşeri, Ibn-i Mesud önemli müfessirlerdendir.

•Hadis: Hz. Muhammed'in sözlerini inceleyip, açıklayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara Muhaddis denir. Buhari, Tırmızi, Müslim önemli muhaddislerdendir.

•Fıkıh: İslam hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara fakih, fakihlerin verdikleri kararlara fetva denir. En ünlü fakihler: Fbu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmet bin Hanbeli'dir.

•Kelam: Allah’ın birliğini, sıfatlarını, ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilimdir. En önemli kelamcılar: İmam Maturidi, İmam Eşari'dir. 

•Tasavvuf: Allah'ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakın olmayı amaç edinen ilim dalıdır. En önemli mutasavvıflardan biri Muhyiddin İbni Arabi'dir. 

•Siyer: Hz. Muhammed'in hayatının işlenmesi. 

•Megazi: Hz. Muhammed'in katıldığı savaşların konu edilmesi.

Sosyal ve Fen Bilimleri

•Tarih: İslam tarihi özellikle yazılıp, araştırılmıştır. En önemli tarihçiler: Taberi, İbn'ül Esir ve Mesudi'dir.

•Coğrafya: Başka ülkeleri gezen seyyahlar gezdikleri yerler hakkında kitaplar yazmışlardır. Bunlar arasında: Mesudi, İbn-i Fadlan ve İdrisi önemli seyyahlardır.

•Astronomi: Astronomiyle ilk kez Fezari ilgilenmiştir. El Harezmi astronomi cetvellerini hazırlamıştır. Bu dönemde rasathaneler kurulmuştur. Harezmi'nin Hisabel Cebr eseri Avrupa dillerine çevrilmiş önemli bir eserdir.

•Kimya: İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı Cabir'dir. İlk hassas teraziyi kullanmıştır. 

•Tıp ve Eczacılık: En ünlü bilim adamları İbn -i Sina ve Errazi'dir. İbn-i i Sina Avrupa'da Avicenna adıyla tanınmıştır. 

•Fizik: Bugünkü fiziğin ışık bilimi sahasında, temel olarak ne görülüyorsa ilk kez ortaya koyan İbn'ül Heysem’dir. 

•Felsefe: Kindi, Farabi, İbn -i Sina ve İbn- i Rüşd en ünlü İslam felsefecileridir. Farabi'ye ikinci öğretmen anlamına gelen Muallim Sani unvanı verilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?