Ana içeriğe atla

TARİHTE İLKLER

Türklerin ilk anayurdu Orta Asya‟dır

Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur

Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır

Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dirPDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAOnluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han‟dır

Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir

Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir

Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir

Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır

Töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır

Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)

Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır

Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir

Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır

İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar‟dır (619)

İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir

Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen‟dir

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar‟dır

Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır

Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır

Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar‟dır

İlk Türkçe sözlük olan “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır

Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır

Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler‟dir.

“Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut‟tur

Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur

Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır

Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler‟dir (1048)

Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur

Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur

Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur‟da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır

Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur

Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)

Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir

Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular,Saltuklular, Danişmendliler v.s.)

Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler‟dir

İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey‟dir

Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir

Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik‟tir (1075)

Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir

Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır

Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin Keykubat zamanında kurulmuştur

Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)

Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları‟dır

Moğolları Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)

Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta)

Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır

Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır

Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir

1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur

Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.

Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)

Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir

Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)

Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır

Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur

Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır

Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)

Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir

Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır

Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır

Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir

Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır

Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır

Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır

Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir

Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır

Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz‟dır (1487)

Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama‟dır (1498)

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano‟dur (1519-1519)

Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb‟dur (1492)

Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır

Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır

Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir

Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır

Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır

İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir

Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır

Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır

İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır


Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır

Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır

İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır

Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır

Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir

Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur

Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır

Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır

İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)

Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)

Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir

Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)

ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır

İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir

Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)

Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)

Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı‟dır (1364)

Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı‟dır (1364)

Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)

Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat‟tır

Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır

Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin‟dir (1444)

Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)

İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd‟dır

Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi‟dir (1353)

Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)

Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir

Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır

Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur

Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN BEY’dir

Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır

Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir

Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)

Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)

Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti‟dir

Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu

devlet Osmanlı Devleti’dir

Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır

Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği‟dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır

Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim‟dir (Yavuz)

Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı‟dır

Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır

İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir

Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa‟dır (1564-1579)

Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri‟dir

Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim‟dir (Yavuz)

Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

Karadeniz‟in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

Mısır‟ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması‟dır (Kanuni Sultan Süleyman)

Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir

Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır

Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)

Günümüzdeki Türkiye - İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir

Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır

Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir

Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır

Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur

Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman‟dır

Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır

Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa‟dır

Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir

Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)

Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)

İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur

Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır

Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır

Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur

Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir

Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoksların hamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)

Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718- 1730)

Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır

Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)

Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi‟dir (Fransa)

İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur

Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur

Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır

Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır

Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit‟tir (III. Selim)

Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır

XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır

Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır

III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)

İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)

Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir

Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)

Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther Operası)

Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)

Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilkokul Mühendishane-i Berri Hümayun’dur

Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)

Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii‟dir (Lale Devri)

Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)

Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır

İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir

İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır

Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)

Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak‟tır (1808)

Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)

Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)

İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)

Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır

Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir

İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)

Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır

Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı

Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu

Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye) Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır

İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)

Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)

İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından

hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)

Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)

Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)

Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir

Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır

Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir

Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)

Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır

İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir

Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır

Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)

Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır (1878)

Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk‟tur (1913)

Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir

Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda gerçekleşmiştir

Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir

Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır

Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır

Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır

Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır

Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur

Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)

İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı‟nda kararlaştırılmıştır

Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur

Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır

İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti‟dir

İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır

Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır

Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır

Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur

İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir

I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir

I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)

Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir

Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır

İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir

İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)

Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır

Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır

Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır

Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır

Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)

Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)

Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır

Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır

Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir

Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles‟dir

I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir

I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır

İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur

Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir

Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır

Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur

I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan‟dır.

Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir

Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir

Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi‟nde ortaya atılmıştır

Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır

Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır

Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi‟nde yer almıştır

Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır

Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir

Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir

Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile duyurulmuştur

Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir

Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir

Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır

Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır

İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)

Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır

Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir

Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır

Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır

Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 Nisan 1923„de Ankara‟da açılmıştır

TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi‟dir

İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir

İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır

Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır

Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)

Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir

Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur

Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi başarıdır

Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur

Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi‟nde söz edilmiştir

Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir

Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir

Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır

Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir

TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir

TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir

TBMM‟nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir

Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir

Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması

Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır

Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır

Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)

TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir

Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması‟dır

TBMM‟nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan‟dır

TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya‟dır (Moskova Antlaşması )

TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan‟dır (Gümrü)

TBMM‟nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa‟dır (Ankara)

Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir

Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)

Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır

Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)

TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir

İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir

Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir

Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur

İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir

Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir

Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir

Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır

Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)

Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır

Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür

Osmanlı Devleti‟nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır

Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır

Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır

İtilaf devletlerinin TBMM‟nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)

Kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922)

Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir

Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)

Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır

Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir

TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)

İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul‟dur

Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır

Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa‟yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır

Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar‟ dır

İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır

Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir

TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .

Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak‟tır

Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal‟dir

Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Başbakanı İsmet İnönü‟dür

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası‟dır (9 Ağustos 1923)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım 1924)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır

Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile

gerçekleşmiştir

Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

Eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir

Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart 1923)

Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir - çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur

Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)

Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir

Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır

Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır

Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır

Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir

Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir

1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir

Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata girmişlerdir

Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır

Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan 1931)

Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır

Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır

Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul meselesidir”

Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)

Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi milletler cemiyetine üye olmaktır

Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır

Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait isyanıdır

Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile gerçekleşmiştir

Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf İnkılabıdır

Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet Mekteplerinin açılmasıdır

Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk Dil Kurumun açılmasıdır

Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)

Türkiye - Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir

II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad Paktını imzalamıştır

Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır

Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi Kanunu‟nun çıkarılmasıdır

Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez başarısız olmuştur

1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır

Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır

Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır

Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli farkı egemenliğin halka ait olmasıdır

II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)

II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dirKAYNAK :

http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=2494bec43fcf5a222481d9c4f2e18a771b4b503542001ONUR İŞERİ

Tarih ÖğretmeniTOKAT/SULUSARAY ANADOLU LİSESİ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ