Ana içeriğe atla

ÖĞRETMENLERİN 2019 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

İl içi yer değiştirme takvimi

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; 
Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 

ÖĞRETMENLERİN 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2019 yılı il içi isteğe bağlı
yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda
aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1. Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019
tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il
içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül
2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde
bulunabileceklerdir.

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış
olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu
çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süre şartı
aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme
isteğinde bulunabileceklerdir.

5. Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;
a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak
geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında
ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,
b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı
gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro
fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri
doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim
kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir.

6. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate
alınarak belirlenecektir.

7. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile
eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan
yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın yer değiştirme
isteğinde bulunabileceklerdir.

8. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,
görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak;
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim
kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde
bulunabileceklerdir.

9. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe
ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin
herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla
eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

11. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de
süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra
imzalattırılacaktır.

12. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye
mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il
içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası
yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bu hususları göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.

13. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak
kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini
başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da
eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

14. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya
aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği
gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların
atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

15. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında
daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak
bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha
önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev
yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

16. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu
elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

17. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih
edebileceklerdir.

18. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar
Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi
Teknolojileri”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

19. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih
edebileceklerdir.

20. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar,
müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile
güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla
süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

21. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim
ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2019 tarihinde 3 yıllık çalışma
süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih
edebileceklerdir.

22. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,
istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içi yer değiştirme isteğinde
bulunabileceklerdir.

23. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate
alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin
devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

24. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme
işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra
yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev
yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki
görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında
alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

25. İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve
kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve
ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

26. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ