Ana içeriğe atla

TARİH VE ZAMAN SORU- CEVAP PDF İNDİR
tarih soru cevap, tarih soru cevap kpss, tarih soru cevap 10. sınıf, tarih soru cevap tyt, tarih soru cevap 9. sınıf, tarih soru cevap yks, tarih soruları cevaplama, kpss tarih soru cevap notları, tarih soru cevap 11. sınıf, tarih soru cevap 12. sınıf, tarih dersi soru cevap, tarih ile ilgili soru cevap, tarih soru cevap kısa, tarih soru ve cevap kpss, inkılap tarihi soru cevap kpss, Çağdaş türk ve dünya tarihi soru cevap, tarih 9 yazılı, tarih 10 yazılı, tarih 11 yazılı, tarih 12 yazılı, inkılap tarihi yazılı.Bu sayfa öğrencileri tarih yazılılarına hazırlamak ve konuları daha iyi pekiştirmelerini sağlamak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu soru cevap çalışmaları sizleri YKS TARİH, TYT TARİH VE AYT TARİH sınavlarına da hazırlayacak. Öğretmen arkadaşlarımız bu sayfadaki klasik tarih sorularını tarih yazılı soruları hazırlarken kullanabilirler.

TARİH 9 1. ÜNİTE

TARİH VE ZAMAN SORU- CEVAP ÇALIŞMASI PDF İNDİR

Tarih nedir?
İnsan topluluklarının, geçmişteki her türlü etkinliklerini, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak, doğru ve objektif bir şekilde inceleyen, araştıran sosyal bilime tarih denir.

Tarihin Konusu nedir?
İnsan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdiği her türlü (dinî, siyasî, ekonomik, sosyal ve diğer) etkinlikleri,
Yaşam tarzları ve siyasî örgütlenmelerini,
Birbiriyle ilişkilerini,
Zaman içindeki gelişimlerini kendine konu edinir.

Heredotos (Heredot) (MÖ 484 - 425) tarihi nasıl tanımlamıştır?
Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.

Leopold von Ranke (Lepold fon Ranke) (1795-1886) tarihi nasıl tanımlamıştır?

Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.

Edward H. Carr (Edvırd Kar) (1892 - 1982) tarihi nasıl tanımlamıştır?

Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.

İbn-i Haldun (1334 - 1406) tarihi nasıl tanımlamıştır?
Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Ahmet Cevdet Paşa (1822 - 1895) tarihi nasıl tanımlamıştır?
Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır.

Halil İnalcık (1916 - 2016) tarihi nasıl tanımlamıştır?
Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek
gerekir.

Olay ve Olgu nedir?

Olay, tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir.
Olgu, Tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Olgular; geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur.
İstanbul'un fethi, Malazgirt zaferi olay,
İstanbul'un bir Türk şehri olması, Anadolu’nun Türkleşmesi olgudur.

Tarihin özellikleri nelerdir?
Tarihte deney ve gözlem yapılamaz, çünkü tarihî olaylar tekrarlanamaz.
Her tarihî olay, yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurularak incelenmelidir.
Tarihte neden - sonuç ilişkisi kurulmalıdır, çünkü tarihte olaylar süreklidir.
Tarihî bilgiler kesin değildir, zamanla değişebilir.

Tarih Bilimi Hangi Yöntemleri Kullanır?
Kaynak Tarama (Belge Bulma): Tarihî bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzemeyi
toplama aşamasıdır.
Tasnif (Sınıflandırma): Tarihî bilgi ve verileri zamanına, mekânına ve konusuna göre sınıflandırmaktır.
Tahlil (Çözümleme): Bu aşamada elde edilen bilgilerin içeriğine bakılır. “Bilgiler kaynak değeri taşıyor mu ve güvenilir midir?” sorularına cevap aranır.
Tenkit (Eleştirme): Bu aşamada yazılı kaynakların doğruluk derecesi, güvenilirliği, yazıldığı tarih, aynı konuyu anlatan diğer eserlerle arasında uyum olup olmadığına
bakılır.
Terkip (Sentezleme - Birleştirme): Bilgi ve verilerin sınıflandırılması, tahlili ve tenkidi yapıldıktan sonra bir araya getirildiği aşamadır.

Kaynak nedir çeşitleri nelerdir?
Tarihî bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir.
Kaynaklar oluştuğu döneme ve tarihçinin kullanım önceliğine göre Ana kaynak, Birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar şeklinde guruplara ayrılır.

Ana Kaynak nedir?
Tarihi olaylar hakkında aracısız bilgi veren kaynaklardır.
Olayı doğrudan yaşayan gören veya çağdaş olanların verdikleri bilgilerdir.

Birinci elden kaynaklar nelerdir?
Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır: Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para 

İkinci elden kaynaklar nelerdir?
Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir. Örnek: İlber Ortaylı’nın Osmanlı Devleti ile ilgili yazdığı eserler

Tarihî Kaynakların Türleri Nelerdir?
Sözlü kaynaklar: Halk arasında ağızdan ağıza söylenerek günümüze ulaşmış anonim bilgilerdir. (Destanlar, mitoslar, efsaneler, atasözleri vs.).
Yazılı kaynaklar: Tarih devirlerinin aydınlatılmasında yararlanılan kaynaklardır. Tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar vb.
Sesli ve görüntülü kaynaklar: Resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları vb.
Gerçek eşya ve nesneler: Arkeolojik buluntular ile tarihî eşya ve nesneler.

Tarih yardımcı bilimler hangileridir?

1.Coğrafya: Tabiat ve yer şekillerinin insan toplulukları üzerindeki etkisini inceleyerek tarihe yardımcı olur. Coğrafya İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.
2.Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.
3.Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Resmi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
4.Arkeoloji: Toprak ve su altında kalmış eserleri bulup inceleyen bilim. Özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.
5.Heraldik: Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.
6.Antropoloji : İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.
- İki gruba ayrılır:
a. Fiziki Antropoloji: Irkları inceler.
b. Kültür Antropolojisi: Toplumların kültürel yapısını inceler.
7.Etnografya: Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
8.Nümizmatik: (Meskûkat) : Tarih içerisinde basılan paraları inceler.
9.Paleografya: Eski yazılar bilimi. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
10.Filoloji: Filoloji Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
11. Epigrafi: Kitabeleri inceler.
Kimya (C14 metodu): Tarihî bulgu ve belgelerin yaşının ve döneminin belirlenmesinde yardımcı olan bilimdir.

Tarihî Olayları incelerken bakış açımız nasıl olmalı?
Tarihî olaylar ele alınırken tarihî bilgilerin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir.
Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir.
Tarihçi; geçmişe ait bir bilgiyi, gerçeği anlamak için kullanır.
Belgeler, yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır.

Neden Tarih öğrenmeliyiz?
Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
İnsanın kendini, geçmişinden haberdar olmasını sağlar.
Geçmiş olaylar değerlendirilip geleceğe yön verilir.
Olaylara daha geniş açıdan bakılmasını sağlar.
Topluma değerlerimizi hatırlatıp, insanları yaşama bağlar.
Dost ve düşmanı tanımamızı sağlar.
Tarih bilinci, bireyin gerek sosyalleşmesinin gerekse kendi yaşam deneyiminin etkisiyle tarihin farkında olmasıdır.
Tarih, uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır.
Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyar.

Takvim nedir?
İnsanlık; zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi belli periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde algılamıştır. Hayatı bu çerçevede düzenlemek üzere insanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır.
İlk takvim bilgisi Mezopotamya medeniyetinde gelişti. Mısırlılar ilerletti. Roma Medeniyeti son şeklini verdi denilebilir.

Hazırlanış esasına göre kaç çeşit takvim vardır?
Güneş yılı: Takvim ilk kez güneş yılına göre Mısırlılar tarafından, dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşüne göre hazırlanmıştır. 365 gün 6 saattir.
Ay yılı: Sümerliler tarafından Ayın dünya etrafındaki 12 tam dönüşüne göre hazırlanmıştır. 354 gündür.

Tarih boyunca Türklerin kullandıkları takvimler hangileridir?

12 Hayvanlı Türk Takvimi
Hicri Takvim
Celâli Takvim
Rumi Takvim
Miladi Takvim

12 Hayvanlı Türk Takviminin özellikleri nelerdir?
En eski Türk takvimidir.
Her yıl bir hayvanla anılır.
12 ay vardır.
İslam öncesi kullanılmıştır.
Güneş yılına göre hesaplanmış (365 gün) Uygurlar bulmuştur.
Takvim-i Türki, Sal-i Türki adı ile bilinir.
Çin ve Tibet de kullanıldı.

Hicri Takvimin özellikleri nelerdir?

Türklerin bu takvimi kullanmaları, Türklerin İslam dinini benimsediklerinin göstergesidir.
Hz. Muhammed'in (622) Hicreti'ni esas alır.
Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
Ay yılı esasına göre yapılmıştır (354 gündür).

Celalî Takviminin özellikleri nelerdir?
Sultan Melikşah'ın emri ile Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır.
Güneş yılı esasına dayanır.
Başlangıç 1079'dur.
Büyük Selçuklu Devleti’nde mali işlerde kullanılmıştır.

Rumi Takvimin özellikleri nelerdir?

Sadece Osmanlılar kullanmıştır.
II. Mahmut döneminde sadece Mali işler için yapılmış, başlangıcı Hicret, fakat ay yılı yerine işleyişi güneş yılına dayalı takvimdir.
365 gün esasına dayanır.

Miladi Takvimin özellikleri nelerdir?

Bugün kullandığımız takvimdir.
26 Aralık 1925 yılında kabul edilmiştir.
365 gün 6 saattir.
Güney yılı esasına dayanır.
Hz. İsa'nın doğumunu esas alır.
Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar geliştirmiş ve Papa 13. Gregorious (Gregoryus) son şeklini vermiştir.
Bu takvime son şeklini Romalılar vermiştir.

Yüzyıl Hesaplamaları nasıl yapılır?
Her yüzyıla bir asır denir.
M.Ö rakam büyüdükçe olay bizden uzaklaşır. M.S. rakam büyüdükçe olay bize yakınlaşır.

Yüzyıl hesaplaması yaparken; verilen tarihin son iki rakamını atarak geri kalan rakam
veya rakamlara bir eklenir.Yarı Yüzyıl Hesaplamaları nasıl yapılır?


Örnek: MS 660 tarihi, 7. yüzyılın ikinci yarısındadır.
Mö 1259 tarihi, 13. yüzyılın birinci yarısındadır.

Çeyrek Yüzyıl Hesaplamaları nasıl yapılır?


MS 1354 tarihi, 14.yüzyılın 2. yarısının 3.çeyreğindedir.
MÖ 778 tarihi, 8.yüzyılın 1. yarısının 1.çeyreğindedir.www.tarihkursu.com

Yorumlar

  1. Çok güzel..Emeğinize sağlık.. Teşekkür ederiz efendim

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ