Ana içeriğe atla

9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI (AÇIK UÇLU- KISA CEVAPLI)

 1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

Tarih biliminin tanımı yapılırken kullanmamız gereken temel kavramlar nelerdir? (5 tanesini yazınız)

İnsan, geçmiş, zaman ve yer sebep ve sonuçlarını, sosyal bilim, objektif, belgelere dayalı

 

Doğa bilimlerindeki deney ve gözlem metodu neden tarih bilimi için uygulanamaz?

Zamanı geriye döndürmek mümkün değildir. Tarihi olaylar tekrarlanamaz.  Bu nedenle doğa bilimlerindeki deney ve gözlem, tarih bilimi için uygulanamaz.

Tarih Biliminin Bilimsel Araştırma Metodunun Aşamalarını yazınız.

Tarama (Kaynak arama), Tasnif (Sınıflandırma), Tahlil (Çözümleme), Tenkit (Eleştiri), Terkip (Sentez)

Tarih araştırmalarında kullanılan kaynaklardan, olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular “birinci el kaynak”; o döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserler ise “ikinci el kaynak” olarak nitelendirilir. Buna göre birinci el kaynaklara 5 tane örnek veriniz.

Sultan Alparslan’a ait kılıç

Kadeş Antlaşması metninin yer aldığı tablet

Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait altın sikke

II. Abdülhamit Dönemi'nde çekilen İstanbul fotoğrafları

Balkan savaşlarına katılmış olan bir askerin günlüğü

Mısır’da bulunan ve Rosetta Taşı adı verilen bir kitabede aynı metin; Grek alfabesi, demotik yazı ve hiyeroglif olarak yazılmıştır. Taşın üç farklı yazı tipi ile yazılması o güne kadar okunamayan hiyerogliflerin sırrının çözülmesini sağlamıştır. Buna göre hiyerogliflerin çözümlenmesinde kullanılan tarihe yardımcı bilim dalı hangisidir?

Paleografya

Anadolu’daki Neolitik Dönem köy yerleşkelerinden olan Diyarbakır Çayönü ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı, tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanabilir? (2 tane yazınız)

Antropoloji, arkeoloji, kronoloji, kimya, coğrafya

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder.

Neden tarih öğrenmeliyiz?

Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar.

Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.

Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede insanlar, tarihî metinleri analiz ederken doğru-yanlış ayrımını yapabilme becerisini geliştirir.

Tarih, uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır.

Tarih, bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği gelişir

 

Tarihî olaylar değerlendirilirken bakış açımız nasıl olmalıdır?

Tarihî olaylar ele alınırken tarihî bilgilerin meydana geldiği döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Belgeler, yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu nedenle o ruha göre bir açıklama ve yorum yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

 

9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

 

İnsanlar neden geçmişi bir düzene sokmuş asır, çağ, devir gibi bölümlere ayırmıştır.

Tarihî olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve öğrenilmesi için tarihçiler tarihi belirli dönemlere (çağlara) ayırmıştır.

Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılda olduklarını bulunuz.

751= 8. yüzyıl

2023= 21. yüzyıl

IX. Yüzyılın ikinci yarısında yaşandığı söylenen bir olay hangi tarihler arasında meydana gelmiştir?

850 - 899

Güneş yılı ve ay yılı esaslı ilk takvimleri kimler kullanmıştır?

Güneş yılı: Mısırlılar

Ay yılı: Sümerler

Bir toplumun kendine has takviminin olması hangi bilim dalıyla uğraştığına kanıttır?

Astronomi

Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmıştır?

On iki Hayvanlı Türk takvimi

Hicrî takvim

Celâli takvimi

Rûmî takvim

Miladi takvim

Hicri takvim ile Miladi takvimi karşılaştırınız.

Hicri Takvim

Bir yıl 345 gündür.

Başlangıcı Hz. Muhammed’in hicretidir. (622)

Dini günler bu takvime göre belirlenir.

Ay yılı esaslıdır.

 

Miladi Takvim

Bir yıl 365 gün 6 saattir.

Başlangıcı 1 Ocak’tır. (Hz. İsa’nın doğumundan 1 hafta sonra)

1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanmaya başladık.

Güneş yılı esaslıdır.

 

Miladi 1453 tarihinin Hicri takvimdeki karşılığını bulalım.

Miladi takvimin başlangıç noktası (0) Hicri Takvimin başlangıç noktası ise 622’dir.

Hicri takvimdeki ay yılı Miladi takvimdeki güneş yılından 11 gün daha kısadır.

Bu kısalık iki takvim arasında 33 yılda 1 yıllık farkın ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden:

1453- 622= 831

831/33= 25

831+25= 856

Hicri 1260 tarihinin Miladi takvimdeki karşılığı nedir?

1260+ 622= 1882

1260: 33= 38

1882-38= 1844

 

Miladi 1923 tarihinin Rumi takvimdeki karşılığını bulalım.

Miladi takvimin başlangıcı ile Rumi takvimin başlangıcı arasında 584 yıl fark vardır. Miladi bir tarih Rumi bir tarihe çevrilirken o tarihten 584 çıkarılır.

1923-584= 1339

 

2. ÜNİTE İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

Tarihi çağlar hangi olayla başlar?

Tarihi çağlar Sümerlerin M.Ö 3200 yılında yazıyı icat etmesiyle başlar.

 

Tarih öncesi devirler neye göre sınıflandırılmıştır?

Tarih öncesi devirler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç-gereç ve madenlerden yola çıkılmıştır.

 

Eski Taş (Paleolitik) Çağı’nın özelliklerini yazınız.

İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir.

İnsanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamışlardır.

Taş ve kemikten araç ve silahlar yapmışlardır.

Bu dönemde ateşin kontrol altına alınıp kullanılmıştır.

Eski Taş (Paleolitik) dönemine ait ülkemizdeki merkezlere örnek veriniz.

Küçükçekmece­ Gölü ­(İstanbul)­ yakınındaki­ Yarımburgaz­ Mağarası­ Anadolu’nun ­bilinen­ en ­eski­ yerleşmesidir.­

Söz­ konusu­ dönemi­ aydınlatan ­bir­ başka­ önemli­ merkez­ ise MÖ­ 50.000­-­ MÖ 15.000­yılları­ arasına ­tarihlenen ­Antalya ­yakınlarındaki ­Karain­ Mağarası’dır.

Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri hakkında bilgi veriniz.

İnsanlar tarımsal faaliyete başlamıştır.

Avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konuma geçmiştir.

Tarıma geçişle birlikte keçi, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur.

Bu dönemde tekerlek icat edilmiş böylece ticari ve kültürel etkileşim artmıştır.

Kapları pişirerek seramik sanatını geliştirdiler.

Bitki liflerinden elbiseler yaptılar.

Anadolu’daki neolitik döneme ait başlıca yerleşim merkezleri nerelerdir?

Hacılar (Burdur)

Çatalhöyük (Konya): İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi

Çayönü (Diyarbakır): İlk köy yerleşmelerinden biri

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi sınırlarındadır.

Yakın Doğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği burada görülmüştür?

Burada 1964 yılında Robert J. Braidwood (Rabırt J. Breydvud) ve Halet Çambel başkanlığında ilk kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Yukarıdaki metinde özellikleri verilen höyük neresidir?

Çayönü Höyüğü

Anadolu’da yazıdan önceki döneme ait yerleşim alanlarından biridir.

Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarındadır.

Köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli merkezlerindendir.

Kent Arkeolog J. Mellart (Melır) tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Yukarıdaki metinde özellikleri verilen höyük neresidir?

Çatalhöyük

Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dinî mimari nerde yer almaktadır?

Şanlıurfa Göbeklitepe

 

9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi açıklar.

Yazıyı ilk hangi uygarlık kullanmıştır?

Sümerler

Hiyeroglif yazısını kullanan ve papirüs üzerine yazı yazan uygarlık hangisidir?

Mısırlılar

Alfabeyi kullanan ilk uygarlık hangisidir?

Fenikeliler

 

9.2.3. İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

İlk Çağ Mısır Medeniyetinin özelliklerini yazınız. (2 tane)

Nil Nehri etrafında ortaya çıkmışlardır.

Hiyeroglif yazısını geliştirdiler.

Piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır.

Mimari, astronomi, matematik ve tıp (mumyalama) alanında ilerlemişlerdir.

İlk güneş yılı esaslı takvimi kullanmışlardır.

Mısır medeniyetinin ilk çağda mumyalama yapması hangi bilim dallarında ilerlediğine kanıttır?

Tıp ve eczacılık

Barut, mürekkep, pusula, kâğıt ve matbaayı icat eden uygarlık hangisidir?

Çin medeniyeti

Sıfırı ilk defa kullan medeniyet hangisidir?

Hint medeniyeti

Akdeniz’in ilk uzman gemicileridirler.

Kolonicilik faaliyetinde bulundular.

İlk alfabeyi geliştirmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ Doğu Akdeniz uygarlığı hangisidir?

Fenikeliler

Tek tanrılı semavi din inancını benimseyen ilk topluluk kimlerdir?

İbraniler

İlk Çağ medeniyetlerinden Perslerin iki tane özelliğini yazınız

Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır.

Gelişmiş bir posta teşkilatı kurmuşlardır.

 Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.

İlk Çağ Mezopotamya uygarlıkları hangileridir?

Sümerler, Babiller, Asurlar, Elamlar ve Akadlar

MÖ 3200’de çivi yazısını bulmuştur.

Sümerler, “Ziggurat” adı verilen tapınaklar inşa etmiştir.

Ay yılı esasına göre takvim hazırlamışlardır

Urkagina, MÖ 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı hangisidir?

Sümerler

Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getiren ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan uygarlık hangisidir?

Asurlar

Cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul edilen uygulamalar ilk hangi İlk Çağ medeniyetinde görülmüştür?

Yunanlılar

İlk Çağ Anadolu uygarlıkları hangileridir?

Hititler, Lidyalılar, Urartular, Frigler, İyonlar

 

Tarihin bilinen ilk meşruti yönetimini kurdular.

Pankuş adında bir meclis oluşturmuşlardır.

Hititlerde Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibi olmuştur.

Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ Anadolu uygarlığı hangisidir?

Hititler

MÖ 1280 “Kadeş Barış Antlaşması” tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu antlaşma hangi devletler arasında imzalanmıştır?

Mısır- Hitit

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır.

İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı (sikke) basmışlardır.

M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ Anadolu uygarlığı hangisidir?

Lidyalılar

MÖ 8. yüzyılda, Sakarya Nehri etrafında, Gordion (Polatlı/Ankara) şehri merkez olmak üzere bir devlet kurmuşlardır.

Özellikle tarım alanında ve dokumacılıkta gelişmişlerdir.

Tapates adı verilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.

Kibele toprak ve bereket tanrıçasıdır.

Fibula denilen çengelli iğneleri icat ettiler.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ Anadolu uygarlığı hangisidir?

Frigyalılar

 

Tuşpa (Van) merkezli olarak kurulmuştur.

Taş işçiliğinde gelişmiştir.

Van Kalesi’nin yanında su kanalları (Şamran), su bentleri ve mezar odaları inşa etmiştir.

Maden işleme sanatında (kuyumculuk) ilerlemişlerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ Anadolu uygarlığı hangisidir?

UrartularYukarıda numaralandırılmış bölgelerde hangi İlk Çağ Anadolu uygarlığı kurulmuştur?

1- Urartular, 2- Hititler, 3- Frigyalılar, 4- Lidyalılar, 5- İyonlar
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ