Ana içeriğe atla

12. Sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu- Kısa Cevaplı

 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Dersi 12. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu sayfada sizlerle 12. Sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız 12. sınıf İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık.

Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı?

2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.
3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.
3.8.Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.

Yeni Müfredata Uygun 2023- 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI word olarak indir


12. sınıf İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı Soru ve Cevapları


2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra sıra İtilaf Devletleriyle hukuki ve siyasi anlaşmazlıkları çözmeye, Türk milletinin bağımsızlığını onlara kabul ettirmeye gelmişti. İtilaf Devletleri barış görüşmelerinin tarafsız bir devlet olan İsviçre’nin Lozan kentinde yapılmasını talep etti. TBMM Hükûmeti ve Mustafa Kemal’in uygun görmesiyle konferansta Türk heyetinin başkanlığını Mudanya görüşmelerini yürüten İsmet Paşa’nın yapması kararlaştırıldı. 

1. Mustafa Kemal, Lozan Konferansına katılan heyetten hangi konularda taviz verilmemesini istedi? 2 tanesini yazalım.
Mustafa Kemal, konferansa gidecek olan Türk heyetinden, Kapitülasyonlar ve Ermeni sorunu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
2. Lozan Antlaşması’nda (24 Temmuz 1923) alınan kararlardan aleyhimize olan 2 maddeyi yazınız.
Türkiye'nin güney sınırı; Fransa'yla imzalanan Ankara Antlaşması'ndaki şekliyle kalacak. Misakımillî'den verilen taviz (Hatay tavizi) devam etmiştir
Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Yunanistan'ın olacak. 
On İki Ada İtalya'nın olacak.
Türkiye-Irak sınırı (Musul Meselesi) konusunun çözümü, Türkiye ile İngiltere'nin, ileride yapacakları ikili görüşmelere bırakılacak. 
Musul ya da Irak Sınırı sorunu Lozan'da çözülemeyen tek sorundur.
Boğazlar; başkanı Türk olan uluslararası bir komisyonca yönetilecek. 
Boğazlar konusunda taviz verilmiş; egemenlik haklarımız zedelenmiştir.
Patrikhane İstanbul'da kalacak. Tüm uğraşlara rağmen, Patrikhanenin İstanbul dışına çıkarılması Avrupalılara kabul ettirilememiştir.

2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.
Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından biri, 15. Kolordu Komutanlığı da yapmış olan bir komutan, hatıratında Taşnak Ermenilerinin zulmüne karşı mücadeleyi anlatıyor. Bu komutana göre, Ermenilerin zulmü durdurulmazsa bölgedeki Türkler yok edilecek ve Ermeniler bölgeyi ele geçirerek "Burası Ermenistan'dır" diyecekler.

3. Bu milli mücadele kahramanımız kimdir?
Kâzım Karabekir

3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi modern ve gelişmiş bir ülke haline getirmek için birçok reform yaptı. Bu reformları yaparken rehber olarak altı temel ilkeyi kullandı. 
4. Yukarıda söz edilen 6 ilke hangileridir?
Milliyetçilik (Ulusçuluk)
Halkçılık 
Cumhuriyetçilik 
Laiklik 
Devletçilik 
İnkılapçılık

Bir kavram olarak laiklik, dinî olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır.
Laiklik yoluyla devlet yaşamında aklın ve bilimin egemen olması sağlanır.
5. Atatürk döneminde “Laiklik” ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara örnekler veriniz. (2 tane)
Saltanatın kaldırılması 
Halifeliğin kaldırılması 
Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü 
Medreselerin kapatılması 
Maarif Teşkilatının kurulması
Kılık-Kıyafet Kanununun kabulü 
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
1924 Anayasasında yer alan “Devletin dini İslam’dır.” Hükmünün 1928'de Anayasadan çıkarılması 
Anayasa’ya 1937' de Laiklik maddesinin konulması 
Cumhurbaşkanı ve vekil yemin şeklinin değiştirilmesi

3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
"Türk halkının kayıtsız ve şartsız hâkimiyete sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum.
Hâkimiyet; hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul etmez."
6. Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünden hareketle siyasi alanda yapılan inkılaplara örnekler veriniz.
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
II. TBMM Açılması (11 Ağustos 1923)
Ankara'nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Anayasa Hareketleri

3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.

Medeni Kanun, aile ve miras gibi konularda temel kurallar koyarak hukuk sistemimizin temelini oluşturur. Osmanlı'dan kalan Mecelle laik bir kanun olmadığından, modern ve eşitlikçi bir medeni kanun ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla İsviçre medeni kanunu örnek alınarak Türk toplumuna uygun bir kanun hazırlanmıştır. Bu kanun aile ve miras gibi konularda akılcı çözümler sunarak Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
7. Yukarıda sözü edilen 1926 Medeni Kanun ile hangi yenilikler getirilmiştir?
Aile hukukunda kadın, erkek eşitliği sağlandı.
Çok eşle evlilik yasaklandı. Evliliklerde resmi nikah zorunlu kılındı.
Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
Boşanma hakkı kadına da tanındı.
Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı getirildi.
Dinsel ve mezhepsel ayrımlara son verildi.
Türk Medeni Kanun ile Patrikhanenin ve Konsoloslukların mahkeme kurma ve nikah kıyma yetkileri sona erdirildi.
Medeni Kanun ile ülkede "hukuk birliği" sağlanmıştır.

3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
8. Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanda yapılan inkılaplar nelerdir? 2 tanesini yazalım
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
1925'te Ankara Hukuk Mektebi "Hukuk Fakültesine dönüştürülmüştür
Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)
Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu 1931
Türk Dili Tektik Cemiyeti’nin kuruluşu (Türk Dil Kurumu) 1932
Güzel Sanatlar ve Spor alanlarında yapılan çalışmalar
1932'de çıkan kanunla Darülfünûn kapandı.
Üniversite Reformu (1933)
1933’te İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1936'da Dil ve Tarih, Coğrafya Mektebi açıldı.

3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
9. 26 Aralık 1925’te çıkarılan kanunla miladi takvim ve uluslararası saat uygulaması kabul edildi. Bu kanunla ulaşılmak istenen amaç ne olabilir?
Batılı ülkelerle ilişkilerimizi düzene koymak, ticari ve mali konularda karışıklıkları gidermek amacıyla 26
Aralık 1925’te çıkarılan kanunla miladi takvim ve uluslararası saat uygulaması kabul edildi.
3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

10. (17 Şubat-4 Mart 1923) Türkiye İktisat Kongresi’nde hangi kararlar alındı? 2 tanesini yazalım.
Devlet, özel sektörün gerçekleştiremediği girişimlere bizzat el atarak ekonomik görevini yerine getirecek.
Özel sektörün teşvik edilmesi için millî bankalar kurulacak.
Çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılacak. Hayvancılık geliştirilecek. Ormanlar korunup çoğaltılacak.
Tarımda makineleşmeye geçilecek ve tarım makinelerinin Türkiye'de üretilmesi sağlanacak.
Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları korunacak. Sanayi desteklenecek; küçük imalathanelerden fabrikalara geçilecek.
Türkiye'deki limanlar Türk denizcilerinin yararlanabilmesi için kabotaj hakkı konusunda tam bağımsızlık sağlanacak.
Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılacak. Türk vatandaşlarının yerli malı kullanımı teşvik edilecek.
Kongrede ayrıca 12 maddelik Misak-ı İktisadî (Ekonomi Andı) kabul edildi. Misak-ı İktisadî yeni Türk Devleti’nin, millî bağımsızlığından ödün vermeden ekonomik gelişmesini sağlayacağı esasını getiriyordu.

3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.
11. Osmanlı Devleti döneminde kurulan “ Hilal-i Ahmet Cemiyeti” 1935 yılında  hangi isimle faaliyet göstermeye başladı?
Osmanlı'dan kalan Hilal-i Ahmet Cemiyeti 1935'te Türk Kızılay Cemiyeti adını aldı. 
3.8.Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.
"Bütün dünya bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam
yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi,
vicdanı ve varlığıdır." 

12. Mustafa Kemal bu sözü ile en çok hangi Atatürk ilkesine vurgu yapmıştır?
Cumhuriyetçilik İlkesi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ