Ana içeriğe atla

ATATÜRK İLKELERİ,3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER
Cumhuriyetçilik 
Milliyetçilik 
Halkçılık 
Devletçilik 
Laiklik 
İnkılapçılık 

ATATÜRK İLKELERİ
- Atatürk ilkeleri 6 ana ilkeden ve bütünleyici ilkelerden oluşur.
- İlkeler dogmatik değildir.
- Durağan bir yapıda olmayıp dinamiktir.
- Çağdaş gelişmelere uygundur.
- Katı kuralcı değildir.
- Canlıdır.
İlkelerin uygulanışı sırayla şu yıllarda oluşmuştur.
Temel ilkeler:
- Milliyetçilik (Ulusçuluk) 1919
- Halkçılık 1920
- Cumhuriyetçilik 1923
- Laiklik 1924
- Devletçilik 1931
- İnkılapçılık 1931

Cumhuriyetçilik
- Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir.
- Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir.
- Cumhuriyet‟te egemenlik; kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka aittir.
- Cumhuriyet yönetiminin esası; halkın ülke yönetiminde kendisini temsil edecek devlet başkanını, yöneticileri ve
temsilcileri, anayasada belirlenen sürelerde, seçim yoluyla işbaşına getirmesidir.
- Cumhuriyet düşüncesinin temel felsefesi, millî egemenlik anlayışıdır.
- 1919‟da başlayan Millî Mücadele, kongrelerde alınan kararlarla, millî iradeyi esas alarak yürütülmüştür.
- 23 Nisan 1920‟de TBMM‟nin açılmasıyla cumhuriyet yönetimine doğru giden süreç hızlanmıştır.
- 29 Ekim 1923‟te Cumhuriyet‟in ilanıyla yeni Türkiye Devleti resmî olarak, millî egemenliğe dayalı bir yönetime
kavuşmuştur.
- Cumhuriyet yöntemlerinin temel ilkelerinden biri de devletin yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı
olması anlamına gelen "kuvvetler ayrılığı"dır.
- Atatürk'e göre halkın kendini doğrudan yönetmesi demek olan demokrasi en ideal rejim olan Cumhuriyet içinde
gerçekleşebilir.
- “Türk Devleti‟nin yönetim şekli Cumhuriyettir” İlkesi 1924 anayasasından itibaren bütün anayasamızda yer almıştır.
- TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı 21 ve 24 Anayasalarının
kabulü, çok partili hayat denemeleri ilgili inkılaplar Cumhuriyetçilikle ilgilidir.
- Atatürkçü düşüncenin en büyük hedeflerinden birisi millî egemenliktir.

Milliyetçilik (Ulusçuluk)
- Atatürkçü düşünce milliyetçiliği esas alır.
- Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin de temel felsefesidir.
- Millet "Sınırları belli toprak parçası üzerinde yaşayan, duygu, düşünce ve kültür özellikleriyle öteki toplumlardan
ayrılan, birlikte yaşamalarına ve özgürlüklerine karşı bir tehlike belirdiği zaman tepki gösteren bir ya da birden fazla
topluluğun oluşturduğu bütündür."
- Milliyetçilik kaynağını milletten alır.
- Bu ilke Kurtuluş Savaşımızın çıkış noktasını oluşturmuştur.
- Türk milliyetçiği Fransız ihtilalinden sonra özgürlük düşüncesinin sonucu ırkçı ve dinsel milliyetçilik anlayışının
birbirleriyle çarpıştığı bir dönemde doğdu.
- Türk milliyetçiliği, vicdan ve duygu işidir. Kader birliği yapmış herkesi Türk sayar.
- Bu ilke anlayışında kesinlikle ırk ve din birliği ölçü alınmaz.
- "Ne mutlu Türküm Diyene" sözü milliyetçilik anlayışının bir özelliğidir.
- Misak-ı Milli esastır.
- Milliyetçilik ilkesi tam bağımsızlığa dayanır.
- Milli Ekonomi, Milli Egemenlik, Milli Kültür milliyetçilik temeline dayanan temel inkılaplardandır.
- Türk milliyetçiliğinin amacı, Türkün her alanda yükselmesidir.
- Milliyetçilik duygusu mensubu olduğu milleti sevme yüceltme ve bu duygu gelecek nesillere aktarma duygusudur.
- Bu ilke ile ilgili inkılaplar; Türk Tarih Kurumunun ve Türk Dil Kurumunun açılması.
- Üstün millet anlayışı ve ırkçılık reddedildiğinden Atatürk milliyetçiliği hukuk, özgürlük ve adalet ile uluslararası
barış ve güvenliğin devamını arzular.
- Atatürkçü düşüncede milliyetçilik düşüncesi değerlerini tarihten aldığı için, çağdaşlaşmayı ilke edinir.

Halkçılık
- Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk adı verilir.
- Halkçılık kavramı, Türk demokrasisinin temelidir.
- Atatürkçü düşüncede halkçılık, herkesin kanun önünde eşitliğine, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmamasına
denir.
- Halkçılık ilkesi, millî iradeyi ve millî egemenliği esas alan Atatürkçü düşüncenin doğal bir sonucudur.
- Halkçılık ilkesi, siyasi alanda demokrasi düşüncesinin karşılığıdır.
- Sosyal adalet, sosyal güvence ve ekonomik yönden güçsüz kesimlerin korunmasını esas alan sosyal devlet anlayışı
halkçılığın bir gereğidir.
- Bu ilke Milliyetçilik ve Cumhuriyetçiliğin tabii sonucudur.
- Bu ilkeyle ilgili kanunlar; Aşar vergisinin kaldırılması, Medeni kanun kabulü, Kadınlara Siyasal Haklar Verilmesi,
Kılık Kıyafet Kanunu, Soyadı Kanununun Kabulü, Bazı Ünvan ve Lakapların Kullanılmayacağına Dair Kanun
Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.

Devletçilik
- Devletçiliğin esası, başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum takınmasıdır.
- Devletçilik ilkesi, devletin planlama görevinin yanında bireysel faaliyeti ve çalışmayı da kabul eder.
- Zaman içerisinde devletçilik ilkesi sadece ekonomik alanla sınırlı kalmamış, devletin millî birlik ve beraberliğin
korunması, toplumun çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması için devletin rol oynamasına kadar sınırları
genişletilmiştir.
- Türkiye 1933'ten itibaren devletçilik politikasını yaygın olarak tatbik etmeye başlamıştır.

Laiklik
- Bir kavram olarak laiklik, dinî olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır.
- Laik bir devlet bireyin tüm inanç ve ibadet hakkını tanır.
- Vatandaşların inançlarını özgürce yaşaması için gereken tüm tedbirler alınır.
- Atatürk inkılapları ile siyasal, sosyal, kültürel ve hukuksal alanlarda yapılan tüm düzenlemelerde laiklik düşüncesi
esas alınmıştır.
- Laiklik yoluyla devlet yaşamında aklın ve bilimin egemen olması sağlanır.
- Laiklik düşüncesi dinin alternatifi değildir.
- Laiklik ve demokrasi, daha özgür bir din alanının oluşması için yardımcı ögelerdir.
- Laiklik düşüncesi, inanç özgürlüğü ve demokrasi ile ilgili sorunların bilimin ışığında ve bilimsel yöntemlerle
çözümlenmesini öngörür.
- Saltanatın Kaldırılması, Halifeliğin Kaldırılması, Öğretimin Birleştirilmesi, Şeriye ve Evkaf Vekaleti‟nin
Kaldırılması, Hukuk Alanında Yenileşme, Tekke, Türbe Zaviyelerin Kapatılması gibi İnkılaplar laiklik alanında
gerçekleştirilmiştir.

İnkılapçılık
- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir.
- Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bu kurumları yeni gelişmelere uygun hâle
getirmektir.
- İnkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı sağlayan güçtür.
- Atatürk inkılapları çerçevesinde yapılan her yenilik hareketi, Atatürkçü düşüncenin inkılapçılık ilkesi kapsamında
değerlendirilir.
- İnkılapçılık ilkesinin uygulanması, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında aydın bir nesil oluşmasına zemin hazırlamıştır.
- İnkılapçılık ilkesi sürekli yenileşmeyi ve çağın gereklerine ayak uydurmayı amaçlamıştır.
- Çağ dışı kalmış kurumların, çağa uygun olanlarla değiştirilmesidir.
- İlkenin amacı Türk milletinin en kısa zamanda çağdaş medeniyetler üzerine çıkarmaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ